Νόμος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Ο νόμος 4178/2013 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τακτοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων του νόμιμα υφιστάμενου ακινήτου τους αλλά και για την εξ ολοκλήρου τακτοποίηση αυθαίρετου (άνευ αδείας) ακινήτου τους. Η ρύθμιση αυθαιρέτων έχει ισχύ 30 χρόνια και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα στα οποία υφίστανται αυθαιρεσίες, τώρα και στο μέλλον.

Ποιοι εξαιρούνται από το νόμο

Εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:

 • που υφίστανται προ της 30-11-1955
 • που έχουν απαλλαγεί ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση,
 • που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
 • που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3775/2009 ή του Ν. 3843/2010) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου
 • που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/13 και κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.

 

Στο νόμο εντάσσονται όλα τα αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 27/07/2011 και τα οποία δεν ανήκουν στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από το νόμο. Οι αυθαιρεσίες κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το ποσοστό και το έτος κατασκευής τους, κάνοντας έτσι πιο δίκαιο τον υπολογισμό του προστίμου. Πιο συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία 1 εντάσσονται αυθαιρεσίες σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975

Στην κατηγορία 2 εντάσσονται κτίρια στα οποία οι αυθαίρετες κατασκευές υπήρχαν πριν από το 1983.

Στην κατηγορία 3 ανήκουν οι μικρές αυθαίρετες παραβάσεις, όπως θεωρούνται μεταξύ άλλων οι τοποθετήσεις δομικών στοιχείων σε ακάλυπτους χώρους, οι προσθήκες μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, οι μικρές αλλαγές στις διαστάσεις επιφανειών των εξωστών και των ανοιγμάτων, υπερβάσεις περιτοιχίσεων ύψους έως 1,00 μέτρο, κλπ.

Στην κατηγορία 4 συμπεριλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές ή μη εγκεκριμένες αλλαγές χρήσης, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% η κάλυψη και η δόμηση και σε ποσοστό 20% το επιτρεπτό ύψος.

Στην κατηγορία 5 εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές-χρήσεις, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες 4 κατηγορίες.

Κόστος τακτοποίησης

Το κόστος του ενιαίου ειδικού προστίμου εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από πολλές διαφορετικές παραμέτρους όπως το μέγεθος και το είδος των παραβάσεων, την τιμή ζώνης, την επικρατούσα χρήση, την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας, το εάν το γήπεδο είναι εντός ή εκτός σχεδίου, την παλαιότητα της αυθαιρεσίας κ.α. Αρχικά απαιτείται η πληρωμή ενός παραβόλου, ύψους συνήθως 500 Ευρώ, και από τη στιγμή εκείνη το ακίνητο θεωρείται ότι έχει ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ακριβές πρόστιμο και στο ποσό αυτό προστίθεται και η αμοιβή του Μηχανικού.  Σημαντικό στοιχείο του νόμου είναι  ότι για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, Α.Μ.Ε.Α., παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνους και μακροχρόνια άνεργους προβλέπονται σημαντικές μειώσεις επί του προστίμου.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου μέσω δόσεων.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να υπολογίσει το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα οποία είναι τα εξής:

 • Αριθμό αδείας ( αν υπάρχει)
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη
 • Εξουσιοδότηση Μηχανικού
 • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, και αφού υπολογιστεί το ποσό των παραβόλων και του ενιαίου προστίμου και γίνουν οι απαραίτητες πληρωμές, ολοκληρώνεται η υπαγωγή και η ένταξη στον Ν. 4178/2013 και  εκδίδεται και η βεβαίωση με μοναδικό αριθμό-κωδικό.