Τι είναι βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4178/13 κατά την οποία «σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.»

Πότε χρειάζομαι βεβαίωση

Σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή του ακινήτου σας. Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της βεβαίωσης μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου και σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια. Η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ και αποκτά μοναδικό αριθμό-κωδικό. Έχει ισχύ 2 μήνες και κατά τον χρόνο ισχύος τους, δύναται να χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συμβολαιογράφο.

Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

i)   στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή

iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013.